Verouderde browser gedetecteerd. Update browser voor een optimale ervaring .

Algemene voorwaarden

Definities

In deze Algemene Verkoop Voorwaarden (hierna te noemen: “deze Voorwaarden”) van Alcyone Nautic Editions (hierna te noemen: “Alcyone”) hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenis:

A. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen met betrekking tot de Dienstverlening van Alcyone.

B. Gebruiker: iedere natuurlijke persoon, met wie Alcyone een rechtsverhouding aangaat en/of is aangegaan inzake het leveren van haar Dienstverlening.

C. Alcyone: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Alcyone Nautic Editions bv (Ondernemingsnummer 0783.259.954).

D. Intellectueel eigendom: verzamelnaam van alle immateriële rechten op de Dienstverlening en het online Platform van Alcyone, waaronder begrepen maar niet beperkt tot merken en auteursrechten.

E. Inlogaccount: uniek account per Gebruiker om gebruik te kunnen maken van onze Dienstverlening, onder meer via het Platform.

F. Opdrachtbevestiging: de bevestiging van Opdrachtgever aan Alcyone tot het aangaan van een Overeenkomst ter zake van de Dienstverlening.

G. Partijen/Partij: Opdrachtgever en/of Alcyone.

H. Platform: de online leeromgeving van Alcyone waartoe de Gebruiker en Opdrachtgever toegang hebben middels een Inlogaccount.

I. Dienstverlening: alle door of namens Alcyone te leveren diensten, zoals het leveren van online toegang tot het Platform, die als doel hebben het toegankelijk maken van online opleidingsmaterialen en het beheren daarvan via de online leeromgeving van Alcyone.

2. Voorwaarden Dienstverlening
2.1 Het gebruik van de Dienstverlening van Alcyone is voorbehouden aan geautoriseerde Gebruikers.
2.2 Voor iedere Gebruiker dient een persoonlijk Inlogaccount te worden aangemaakt.
2.3 Delen van Inlogaccounts is niet toegestaan.
2.4 In geval van constatering van misbruik van Inlogaccounts en/of van langdurige of veelvuldige overtreding van het bepaalde in dit artikel, behoudt Alcyone zich het recht voor om de levering van de Dienstverlening op te schorten of te ontbinden onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen. In dat geval heeft de Gebruiker geen recht op enige compensatie.
2.5 Alcyone verstrekt geen garanties met betrekking tot de werking van de online leeromgeving op de (computer)systemen en netwerken van Gebruiker.
2.6 Alcyone spant zich te allen tijde volledig in om de levering van de Dienstverlening op een optimale wijze uit te voeren. Mocht op enig moment sprake zijn van onderbreking in de levering, geeft dit Gebruiker géén recht op (gedeeltelijke) restitutie of korting. Tevens is Gebruiker in dat geval niet gerechtigd tot verrekening en/of opschorting van haar betalingsverplichtingen jegens Alcyone.
2.7 Alcyone is gerechtigd om het aanbod en de inhoud van haar Dienstverlening of delen daarvan aan te passen ter verbetering van de kwaliteit van de Dienstverlening. Gebruiker heeft in dat geval geen recht op restitutie of korting.

3. Verplichtingen van Gebruiker
3.1 Gebruiker is verantwoordelijk voor de aan Alcyone verstrekte gegevens, het gebruik van de Dienstverlening en het vertrouwelijk houden van de toegang daartoe.
3.2 Gebruiker is verantwoordelijk om de Inlogaccounts te beheren.
3.3 Gebruiker garandeert dat de aan Alcyone verstrekte gegevens in alle opzichten correct en volledig zijn.
3.4 Het is Gebruiker niet toegestaan de door Alcyone verstrekte gegevens en Dienstverlening (geheel of gedeeltelijk) aan derden andere dan Gebruikers, te verhuren, verkopen of op andere wijze ter beschikking te stellen of te commercialiseren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Alcyone.
3.5 De verplichting van het betalen van vergoedingen door Gebruiker blijft van toepassing, ongeacht het daadwerkelijke gebruik van de Alcyone Dienstverlening door Gebruiker.

4. Betaling en vergoeding
4.1 Alle prijzen zijn inclusief BTW.
4.2 Acties en kortingen, tenzij anders overeengekomen, zijn eenmalig.
4.3 De betaling voor de Dienstverlening dient voor aanvang van de Dienstverlening te worden voldaan.

5. Intellectuele eigendomsrechten

5.1 Alle rechten van Intellectueel eigendom op de Dienstverlening, het Platform en bijbehorende online opleidingsmaterialen berusten uitsluitend bij Alcyone. Niets in deze Voorwaarden impliceert een overdracht van Intellectuele eigendomsrechten.
5.2 Het is Gebruiker niet toegestaan de programmatuur en/of content van de Dienstverlening van Alcyone te reproduceren, over te dragen en/of anderszins te gebruiken cq. beschikbaar te stellen op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Alcyone.
5.3 De bepalingen van dit artikel blijven ook na de beëindiging van de Overeenkomst van kracht.

6. Beperking van aansprakelijkheid, afzien van garantie, vrijwaring
6.1 Gebruiker erkent en aanvaardt dat de Dienstverlening van Alcyone wordt geleverd zoals deze is.
6.2 Gebruiker verklaart Alcyone niet aansprakelijk te stellen met betrekking tot claims die voortkomen uit het gebruik van de Dienstverlening.
6.3 Iedere aansprakelijkheid van Alcyone voortvloeiende als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Alcyone, is beperkt tot het door Gebruiker betaalde bedrag. Alcyone is in geen geval aansprakelijk voor enige vorm van indirecte schade.

8. Slotbepalingen
8.1 De rechten en plichten van deze Voorwaarden en de levering van en toegang tot de Dienstverlening van Alcyone waaronder online diensten en aanverwante onderwerpen zijn overdraagbaar door Alcyone aan derden zonder dat hierdoor voor Gebruiker de mogelijkheid ontstaat de Overeenkomst te ontbinden. Hiervan zal Alcyone Gebruiker op de hoogte stellen. Dit laat onverlet dat de dan rechthebbende de rechten en plichten van Alcyone voortkomend uit de Overeenkomst dient te respecteren en te continueren. Het is Gebruiker niet toegestaan de Overeenkomst en/of enige van zijn rechten of verplichtingen ter zake over te dragen, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Alcyone.
8.2 Op deze Voorwaarden is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
8.3 Alle geschillen met betrekking tot de Overeenkomst,of deze Voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de rechtbank van Antwerpen.