Verouderde browser gedetecteerd. Update browser voor een optimale ervaring .

Privacyverklaring

We vinden het bij Altaïr superbelangrijk dat er goed en vertrouwelijk met jouw gegevens om wordt gegaan. Alle informatie wordt veilig opgeslagen en is alleen toegankelijk voor die mensen die er bij hoeven. We verzamelen persoonsgegevens van prospects en klanten om jou zo goed mogelijk van dienst te willen zijn. Dit gebeurdt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016.

Je bent al geruime tijd een prospect of klant. Daarom worden de persoonsgegevens verwerkt op basis van volgende noodzakelijkheden:

- voor de uitvoering van een overeenkomst (inschrijving voor een cursus, aanschaf van cursusmateriaal of charter van een boot)
- om te voldoen aan een wettelijke verplichting (boekhouding en facturatie, examens en brevetten, KMO-portefeuille)
- voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen (het sturen van direct mailing om je op de hoogte te houden van nieuwe wetgevingen, diensten of aanbiedingen).

Indien je niet wil dat wij je gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op altair@skynet.be. Via dit adres kan je ook alijd vragen welke gegevens we over je verwerken en ze verbeteren of laten wissen of ze vragen over te dragen.

DEEL 1. Verwerkingsverantwoordelijke

De betrokken gegevens worden verwerkt door Altaïr International bvba (kortweg Altaïr), Jacobuslei 29, 2930 Brasschaat, 0442.887.845. Altaïr wordt beschouwd als de verwerkingsverantwoordelijke, wat wil zeggen dat Altaïr instaat voor de correcte verwerking van de betrokken gegevens, en dat je bij eventuele vragen of voor de uitoefening van je rechten met betrekking tot de gegevensverwerking, je je kan wenden tot Altaïr: Tel: 03/6514062.

DEEL 2. Doeleinden van de verwerking

Afhankelijk van de dienst waar je beroep op doet, verwerkt Altaïr je persoonsgegevens op de wijze die hieronder beschreven staat. Voor elk van deze verwerkingen heb je de rechten die omschreven zijn in DEEL 3. Altaïr streeft er naar je gegevens niet door te geven aan derde landen die niet vallen onder een adequaatheidsbesluit van de EU. Indien dat uitzonderlijk toch het geval zou zijn, laten we je dit specifiek weten.

Ledenbeheer en klantenbeheer

Wanneer je een bestelling plaatst, je jezelf inschrijft voor een cursus, je een aanvraag doet voor het bekomen van een officiëel brevet of ICC, je een aanvraag doet voor een offerte of een boot of jacht huurt, of op een ander manier een overeenkomst afsluit met Altaïr, verwerken wij de opgevraagde gegevens omdat we die nodig hebben voor het uitvoeren van de overeenkomst. Zonder die gegevens kan Altaïr de overeenkomst niet uitvoeren. Binnen dat doeleinde worden de gegevens enkel doorgegeven aan verwerkers (zoals geïntegreerde sectoren en softwareleveranciers) die ingeschakeld moeten worden voor de uitvoering van de overeenkomst. Na het einde van de overeenkomst zullen uw gegevens nog 10 jaar bijgehouden worden. De gegevens ivm brevetten en ICC worden 20 jaar bijgehouden. Daarna worden de betrokken gegevens gewist.

Op grond van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen, houdt Altaïr zich het recht voor de betrokken gegevens door te geven aan commerciële partners (zie hieronder) en te gebruiken voor direct marketing (zie hieronder). Je rechten met betrekking tot deze verwerking worden omschreven in DEEL 3.

Altaïr verwerkt de persoonsgegevens niet voor profilering en ook niet voor automatische besluitvorming.

Welke gegevens verwerken we?

Altaïr kan de volgende persoonsgegevens van je verwerken (verzamelen, opslaan, ordenen, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, verstrekken door middel van verzending, verspreiden, afschermen, wissen of vernietigen):
- voor iedereen: naam, voornaam, adres, telefoon, e-mailadres, interesse in motorbootvaren of zeilen;
- extra voor klanten vaarschool: aankopen, betalingsgegevens, evaluatieformulieren en vorderingen in de opleiding;
- extra voor aanvragers van brevetten en ICC: rijksregisternummer, nationaliteit, geboorteplaats en - datum, gegevens dienstboekje, verklaring geneeskundig onderzoek, pasfoto, copy vaarbrevet, copy ID-kaart;
- extra voor klanten yachtcharter: zeil CV (zeilervaringen), vaarvergunning, copy ID-kaart, marifoon brevet, praktische gegevens ivm de charter;
- extra voor KMO-portefeuille: bedrijsnaam, bedrijfsgegevens, aankopen, betalingsgegevens, evaluatieformulieren en vorderingen in de opleiding.
Altaïr verwerkt geen gevoelige informatie.

Bezoek van onze website

Indien je onze website bezoekt, kunnen op grond van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen cookies op de harde schijf van je toestel geplaatst worden om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. De persoonsgegevens die Altaïr verkrijgt naar aanleiding van je bezoek aan onze website, kunnen op grond van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen, opgenomen worden in bestanden voor prospectie.

De gegevens die wij bij je bezoek verkrijgen, worden tot 5 jaar na je bezoek bijgehouden (verjaringstermijn buitencontractuele aansprakelijkheid). Je rechten met betrekking tot deze verwerking worden omschreven in DEEL 3.

Direct Marketing

Altaïr houdt zich het recht voor de gegevens die zij over je heeft te gebruiken in het kader van direct marketing. Indien je lid bent of klant of prospect (dit wil zeggen je hebt voordien al informatie opgevraagd bij Altaïr), gebeurt dit op grond van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Via deze direct marketing kunnen we je informatie en aanbiedingen bezorgen die je mogelijks kunnen interesseren. Het gaat in dat geval om gegevens die Altaïr rechtstreeks van je heeft verkregen. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen behoudens de verwerkers die Altaïr inschakelt om de direct marketing te kunnen uitvoeren. Deze gegevens worden in principe bijgehouden gedurende 10 jaar.

Je hebt ten allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking door dit eenvoudig te laten weten via altair@skynet.be, mits bewijs van je identiteit. In dat geval word je uitgeschreven uit al onze communicatiekanalen.

Doorgifte van gegevens

De gegevens die Altaïr van je verkrijgt worden op grond van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen eveneens doorgegeven aan commerciële partners waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten (sponsors, partners, sectororganisaties, …), zodat zij je kunnen contacteren met relevante informatie, aanbiedingen, die je mogelijks interesseren. Met deze partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. De betrokken gegevens worden door Altaïr bewaard gedurende dezelfde termijn als de bewaringstermijn die voorzien is voor het doeleinde op basis waarvan de gegevens werden verzameld.

Je kan je steeds verzetten tegen een dergelijke doorgifte, door dit eenvoudig te laten weten via altair@skynet.be, mits bewijs van je identiteit. In elke mail die je van ons of van onze partners krijgt, word je bovendien de mogelijkheid geboden om jezelf uit te schrijven voor die specifieke mailing.

Altaïr maakt gebruik van een derde partij (verwerker) voor:
- het verzorgen van IT-infrastructuur en database (Afas);
- het verzorgen van ICC-documenten (Nautibel: Beroepsfederatie voor Watersportbedrijven)
- facturatie en boekhouding (Beirens & Wellens)
- het promoten van watersport- en pleziervaartevents (Boating Partners)
- het verwerken van brevetten (Federale Overheidsdienst Mobiliteit)

Beveiliging van de gegevens

Altaïr heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.
- Je gegevens zijn enkel toegankelijk voor personeelsleden van Altaïr met login en wachtwoord.
- Altaïr maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij incidenten.
- Alle medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van je persoonsgegevens.

Prospectie

Altaïr houdt zich het recht voor om, op grond van haar gerechtvaardigd belang om te ondernemen, gegevens van klanten, bezoekers van de website, of personen die op een andere manier in contact komen met Altaïr te prospecteren. Op grond van ons zelfde gerechtvaardigd belang kunnen deze gegevens worden doorgeven aan commerciële partners (zie hierboven). Voor het overige worden deze gegevens enkel gebruikt door verwerkers die wij inschakelen in het kader van ons databeheer.

Deze gegevens worden in principe bijgehouden gedurende 5 jaar, tenzij het gaat om gegevens die we hebben verkregen naar aanleiding van een doeleinde waarvoor we die gegevens langer nodig hebben.

Je hebt ten allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking door dit eenvoudig te laten weten via altair@skynet.be, mits bewijs van je identiteit. Indien je bezwaar maakt, word je uitgeschreven uit onze communicatiekanalen.

Deelname aan gesubsidieerde projecten

Indien je via Altaïr deelneemt aan gesubsidieerde projecten (bv KMO-portefeuille), verwerken wij de opgevraagde gegevens omdat we die nodig hebben om de overeenkomst te kunnen uitvoeren. Zonder deze gegevens is het niet mogelijk deel te nemen aan het project. Binnen dat doeleinde worden de gegevens enkel doorgegeven aan verwerkers (zoals medeorganisatoren van het project en softwareleveranciers) die ingeschakeld moeten worden voor de uitvoering van de overeenkomst, en aan de subsidiërende instantie in het kader van rapportering. Na het einde van de overeenkomst zullen je gegevens nog 10 jaar bijgehouden worden (aangezien juridische vorderingen op basis van de overeenkomst tot 10 jaar na datum mogen worden ingediend), behoudens in die gevallen waarbij de subsidiërende instantie ons zou verplichten de gegevens langer bij te houden. Daarna worden de betrokken gegevens gewist.

Op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen, geeft Altaïr de betrokken gegevens ook door aan commerciële partners (zie hierboven) en gebruiken we ze voor direct marketing (zie hierboven). Je rechten met betrekking tot deze verwerking worden omschreven in DEEL 3.

DEEL 3. Je rechten met betrekking tot de verwerking van je gegevens

Naast het recht om een eventuele toestemming die je hebt gegeven terug in te trekken, beschik je mits bewijs van identiteit over verschillende rechten met betrekking tot de verwerkingen (zoals hierboven beschreven) die Altaïr uitvoert. Je kan deze rechten kosteloos en op eenvoudig verzoek aan altair@skynet.be vragen:

  • Recht van inzage

Je hebt het recht om ons te vragen of wij gegevens van je verwerken, en wanneer dat het geval is, om inzage te krijgen in die gegevens.

Je hebt eveneens het recht om voor elke verwerking een overzicht te vragen van de instanties die je gegevens via Altaïr ontvangen.

  • Recht op rectificatie

Je hebt het recht om bij eventuele onjuiste gegevens, een onmiddellijke rechtzetting te vragen, of onvolledige gegevens aan te vullen.

  • Recht op gegevenswissing

Je hebt het recht om zonder onredelijke vertraging persoonsgegevens te laten wissen indien

- de verwerking van die gegevens niet langer noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor ze door Altaïr werden verzameld;
- je een gegeven instemming hebt ingetrokken;
- je bezwaar maakt tegen de verdere verwerking;
- de persoonsgegevens onrechtmatig door Altaïr worden verwerkt;
- dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
- de persoonsgegevens verzameld zouden zijn in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij aan een kind.

  • Recht op beperking van de verwerking

Je hebt het recht om een beperking van de verwerking te verkrijgen indien je de juistheid van de persoonsgegevens waarover wij beschikken betwist, de verwerking onrechtmatig is en je jezelf tegen het wissen van de persoonsgegevens verzet, Altaïr deze gegevens niet meer nodig heeft terwijl je deze gegevens wel nog nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, of in afwachting van een antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van Altaïr zwaarder doorwegen dan die van jou indien je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking op grond van ons gerechtvaardigd belang.

  • Recht op overdraagbaarheid

Je hebt het recht ons te vragen de persoonsgegevens die wij van je hebben verkregen, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en om die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, indien de verwerking door Altaïr berust op je toestemming of de verwerking via geautomatiseerde procédés wordt verricht.

Inbreuk in verband met uw persoonsgegevens

Altaïr stelt alles in het werk om de persoonsgegevens die wij verwerken te beschermen tegen verlies, misbruik of vervalsing. Indien zich toch een inbreuk zou voordoen op je persoonsgegevens, en deze inbreuk een hoog risico inhoudt voor je rechten en vrijheden, zal Altaïr je onverwijld op de hoogte stellen van deze inbreuk, onder voorwaarden bepaald in de AVG.

Klachten

Moest je toch om gelijk welke reden een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, kan je jezelf wenden tot Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.